กรรมการผู้จัดการบริษัท PTTPL เข้าร่วมงานแถลงประกาศรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2559

08.02.2017
คุณวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและตัวแทนคณะทำงาน TQA เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้บริษัท พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) เป็นปีที่ 2
      ทั้งนี้คุณวิลาวัลย์ สงเจริญ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล TQA ดังนี้ "บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวัล การบริหารสู้ความเป็นเลิศ หรือ TQC เป็นปีที่ 2
      โดยผลสำเร็จอีกด้านหนึ่งของการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรก็คือ การทำใหผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันโดยมีการบูรณาการระบบบริหารจัดการในองค์กรให้สอดประสานกันในทุกส่วนงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านการให้บริการลูกค้าอย่างสมดุล
      PTTPL เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจะทำให้บริษัทฯเกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ และบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยกรอบการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์ TQA เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็น Best in class Logistics Performance ตาม Aspiration ขององค์กรและก้าวขึ้นสู่การได้รับรางวัลคุภาพแห่งชาติหรือ TQA ในอนาคตต่อไป"