ผู้บริหารบริษัท GCL นำผู้บริหารบริษัท GC เข้าชมกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกเม็ดพลาสติก ณ ลานกองตู้เปล่าของสายเรือ TIPS, คลังสินค้า NHP และ Container Yard แหลมฉบัง จังหวัด ชลบุรี

13.02.2019
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายการตลาดและบริหารการจัดส่ง นำโดยคุณสมยศ น้อยสุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริหารการจัดส่ง พร้อมด้วยคุณฐาปนะ อภิวัฒน์การุญ
ผู้จัดการส่วนบริหารการส่งออกและนำเข้า คุณจิตต์ติพงษ์ วรวาส ผู้จัดการส่วนการขายและการตลาด และทีม Sale & Marketing บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ได้ให้การต้อนรับคุณศุลีพันธ์ มาละวรรณโณ ผู้จัดการส่วน Logistics & Optimization (P-SM-LO) พร้อมคณะ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกเม็ดพลาสติก ณ ลานกองตู้เปล่าของสายเรือ TIPS, คลังสินค้า NHP และ Container Yard แหลมฉบัง จังหวัด ชลบุรี โดยบริษัท GCL ได้ร่วมกับพันธมิตรทางการค้า ในการนำเสนอศักยภาพการบริหารจัดการและการจัดเก็บตู้เปล่า การบริหารคลังสินค้าเพื่อการส่งออก พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง (site visit)  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับตู้สินค้าที่มีคุณภาพและรองรับปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกที่เติบโตขึ้น พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ร่วมกัน