คำแนะนำทั่วไป
ในกรณีที่ผู้ค้าต้องวางหลักประกันสัญญา ผู้ค้าจะต้องยื่นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมทั้งหมดของสัญญาที่บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จะต้องชำระในแต่ละงวดจนสิ้นสุดสัญญา ดังนั้น ราคาที่เสนอต้องคิดรวมค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว
 2. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องอากรแสตมป์ที่จะใช้ปิดสัญญาหรือใบสั่งจ้าง/เช่า ตามอัตรา ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
 3. ผู้เสนอราคาต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจน ในกรณี ที่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ หากราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการตัดสินชี้ขาด
 4. เมื่อผู้เสนอราคาทำการยื่นซองเสนอราคาจะถอนคืนไม่ได้และราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา หรือตามเงื่อนไขที่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด กำหนด
 5. บริษัทผู้เสนอราคาจะไม่ได้รับการพิจารณา หากวิธีการเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น หรือผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทของการประมูล

การประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (ยื่นซอง)

 • ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคา ดังนี้
  1. ซองเอกสารด้านการค้า (ซองที่ 1)
  2. ซองเอกสารด้านเทคนิค (ซองที่ 2)
  3. ซองเสนอราคา (ซองที่ 3)
 • ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาในวันและเวลาที่กำหนดตามประกาศของบริษัท
ขั้นตอนการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร(ยื่นซอง)

การประมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 • ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคา ดังนี้
  1. ซองเอกสารด้านการค้า (ซองที่ 1)
  2. ซองเอกสารด้านเทคนิค (ซองที่ 2)
 • บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จะแจ้งผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประมูลทั้งหมดต่อบริษัทจัดการประมูล
ขั้นตอนการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)