CERTIFICATE

AEO CERTIFICATE

  • Date: 27-Feb-2020
  • By:Admin

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ( GCL ) ได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากร ให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน เออีโอ ลำดับที่ 182 (AEO Customs Broker No.182 ) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเคลื่อนย้ายสินค้ารวมถึงการดำเนินงานที่มีระบบความปลอดภัยตั้งแต่ กระบวนการผลิตของผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการคลัง ผู้ประกอบการรถขนส่ง ตลอดจนผู้จัดจำหน่ายได้ตามมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลกกำหนด เพื่อเป็นการเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล