Procurement Condition

เงื่อนไขการจัดหา

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่เสนอตามลักษณะงานในวัตถุประสงค์แนบท้ายหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงานมาก่อน

2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้

3. ในกรณีที่มีการกำหนดให้เข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด/ดูสถานที่ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด/ดูสถานที่ตามวันเวลาที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด กำหนดไว้ หากผู้เสนอราคารายใดไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด/ดูสถานที่ภายในวันเวลาดังกล่าวแล้วจะมีผลดังนี้.-
    3.1 ในกรณีที่เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดหาครั้งนั้นได้กำหนดผลของการไม่เข้ารับฟังคำชี้แจง รายละเอียด/ดูสถานที่ไว้อย่างไรแล้ว เช่นให้ตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาครั้งนั้น ก็ให้ใช้บังคับตามที่เงื่อนไขเฉพาะนั้นกำหนดไว้
    3.2 ในกรณีที่เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดหาครั้งนั้นมิได้กำหนดผลของการไม่เข้ารับฟังคำชี้แจง รายละเอียด/ดูสถานที่ไว้แล้ว ให้ผู้เสนอราคารายนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการเสนอราคา โดยให้ถือว่า ผู้เสนอราคาดังกล่าวยอมรับ และเข้าใจในรายละเอียดและสถานที่โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

4. ราคาที่เสนอ กรณีการซื้อเป็นราคาของแท้ของใหม่ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน กรณีการจ้างเป็นราคาที่ใช้วัสดุอย่างดี เป็นของใหม่ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และจะต้องดำเนินการโดยช่างฝีมือดี กรณีการเช่าสิ่งของที่เสนอนั้นจะต้องใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่า โดยมีคุณสมบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยทั้งสามกรณีเมื่อส่งมอบ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที

5. ผู้เสนอราคาต้องกรอกราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาต้นฉบับที่ได้รับจาก บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบ โดยผู้เสนอราคาต้องกรอก จำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจน ในกรณีที่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับ ราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา หรือตามเงื่อนไขที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด กำหนด และเมื่อผู้เสนอราคาทำการยื่นซองเสนอราคาตาม ข้อ 6 แล้วจะถอนคืนไม่ได้


6. ในการยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้.

    6.1 ซองเอกสารด้านการค้าเอกสารหลักฐานของร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ดังนี้
        6.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย
        6.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรอง การจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่น ซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนด้วย
        6.1.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของ สถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคานั้นได้ มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแล้ว
        6.1.4 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลง นามในใบเสนอราคา และ/หรือให้ยื่นซองเสนอราคา จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยระบุ การมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจนสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ อำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)
        6.1.5 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย

   6.2 ซองเอกสารด้านเทคนิค เช่น รูปแบบ ตัวอย่าง แคตตาล็อก ข้อเสนอทางด้านเทคนิค สำเนา หนังสือรับรองผลงาน หรืออื่น ๆ
   6.3 ซองใบเสนอราคา ประกอบด้วยแบบฟอร์มเสนอราคาและใบรายละเอียดการคำนวณราคาเท่านั้น

 

7.  ผู้เสนอราคาที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า จะต้องยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ทุกประการ

8. ผู้ที่บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตกลงด้วยในการซื้อ/จ้าง/เช่า จะต้องดำเนินการดังนี้.-
   8.1 กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบสัญญา ให้ผู้ที่บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตกลงด้วยในการซื้อ/จ้าง/เช่า ไปติดต่อขอรับใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด แจ้ง (กรณีไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา) หรือภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด แจ้ง (กรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา)
    8.2 กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 5 ล้านบาท หรือบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัดกำหนดเงื่อนไขจัดทำเป็นรูปแบบสัญญา ให้ผู้ที่บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตกลงด้วยในการซื้อ/จ้าง/เช่า ไปติดต่อขอรับหนังสือสนองซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด แจ้ง และจะต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือสนองนั้น

 

9. ในการทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า นั้น มีการวางหลักประกันสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่ง ซื้อ/จ้าง/เช่า มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ บริษั จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตกลงซื้อ/จ้าง/เช่า ด้วย (ซึ่งต่อไปจะ เรียกว่า “ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า”) จะต้องนำเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือ พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด มาเพื่อเป็นหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของสัญญาหรือใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/เช่า นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังกล่าว บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด จะคืนให้เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า นั้นแล้ว

 

10. ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า (ในกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือกรณีเช่าซื้อ) จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องอากร แสตมป์ที่จะใช้ปิดสัญญาจ้าง/เช่า หรือใบสั่งจ้าง/เช่า ตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรกำหนด


11. ในกรณีที่ต้องมีการปรับและรายการละเอียดแนบท้ายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า มิได้กำหนดอัตราค่าปรับ อันเนื่องมาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ส่งมอบพัสดุ/งานล่าช้าไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ใช้เงื่อนไขอัตราค่าปรับดังนี้.-

ในกรณีเป็นการซื้อ หากผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นเงินในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวันของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบพัสดุเป็นต้นไปจนถึงวันที่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน แต่หากพัสดุที่ส่งมอบ ล่าช้านั้น ต้องใช้ควบคู่หรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกันกับพัสดุในรายการอื่นที่บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคิดจากราคารวมของพัสดุที่ต้องใช้ ร่วมกันนั้น

ในกรณีเป็นการจ้าง/การเช่า หากผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าส่งมอบงานให้บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นเงินในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวัน ของราคาค่าจ้าง/ค่าเช่า ที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ส์ จำกัด ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานเป็นต้นไปจนถึงวันที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับมอบงานถูกต้องครบถ้วน แต่หากรายการที่ส่งมอบ ล่าช้านั้นต้องใช้ควบคู่หรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกันกับงานในรายการอื่นที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคิดจากราคารวมของงานที่ต้องใช้ร่วมกันนั้น

 

12. นอกเหนือจากการปรับตามข้อ 11 แล้ว ในกรณีที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด มีเหตุเชื่อ ได้ว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ /จ้าง/เช่า บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาหรือใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/เช่า นั้น และริบหลักประกันสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ หาก บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ต้องจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ดังกล่าวจากบุคคลอื่นในราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า แล้ว ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคา ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดให้กับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งจาก บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ ด้วย

 

13. ในกรณีที่ไม่ได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด จะจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ บริษัทฯได้ตรวจรับและรับมอบพัสดุ/งาน/ทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวในแต่ละครั้ง (หรือครั้งเดียว) ตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า จะต้องยื่นหลักฐาน การขอรับชำระหนี้ต่อ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด รับมอบพัสดุ/งาน/ทรัพย์สินที่เช่าถ้าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ยื่นหลักฐานการขอรับชำระหนี้เกินกว่าที่กำหนดเป็นระยะเวลาเท่าใด กำหนดวันจ่ายเงินจะยืดออกไป เท่ากับวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่ายื่นหลักฐานการขอรับชำระหนี้เกินกำหนดเช่นกัน


14. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะงดจัดหาหรือเลือกจัดหาตามที่เห็นสมควร และ ไม่จำเป็นต้องจัดหาจากผู้เสนอราคารายต่ำสุด หรือจะยกเลิกเสียก็ได้ ผู้ใดไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ทั้งสิ้น

 

15. ผู้เสนอราคาที่ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า ต้องดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่ สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลบังคับกับสัญญา ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และมีผลบังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 แสนบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ ผู้เสนอราคา/คู่สัญญาของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ต้องปฏิบัติ ดังนี้
    15.1 มีหน้าที่จัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายโครงการ ยื่นต่อกรมสรรพากรพร้อมการยื่นแบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญา
    15.2 ผู้เสนอราคาไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    15.3 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากการจัดหาพัสดุของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มิได้ดำเนินการผ่านระบบดังกล่าว
    15.4 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
    15.5 ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. (www.nacc.go.th)”

 

16. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ถือว่าบริษัทผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาให้เสนอราคาทุกรายเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์สูง สามารถเข้าใจข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะต่างๆ ที่บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด อาจใช้คำศัพท์ที่แตกต่างออกไปจากคำศัพท์ที่บริษัทผู้เสนอราคาใช้ ดังนั้น การส่งมอบพัสดุที่ผิดข้อกำหนดโดยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท ผู้เสนอราคาในการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพียงฝ่ายเดียว

 

17. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด อาจใช้เกณฑ์การตรวจรับจากเกณฑ์ที่แต่ละบริษัทเสนอหรือเพิ่มมากกว่า ถือเป็นสิทธิของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ที่สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จะแจ้งเกณฑ์ที่อาจเพิ่มมากขึ้นให้บริษัทผู้เสนอราคาทราบก่อนการตกลงทำสัญญาร่วมกัน


18. ในการทำสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ผู้เสนอราคาที่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัดตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทาง ดังกล่าว

 

19. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด อย่างเคร่งครัด


ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับผู้เสนอราคา
1. เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดและข้อมูลในเอกสารเชิญชวนให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนการ เสนอราคา เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของการเสนอราคา

2. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีนโยบายส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงานได้ อย่างต่อเนื่อง

4. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ประสงค์ให้ผู้เสนอราคาทุกรายปฏิบัติและดำเนินกิจการ ให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง (อาทิเช่น กฎหมายแรงงาน, ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น)

5. ก่อนถึงวันยื่นซองเสนอราคา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือเพิ่ม หรือลดรายละเอียดของงานที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนโดย บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

6. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนาม ในใบเสนอราคา และ/หรือให้ยื่นซองเสนอราคา จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยระบุการมอบอำนาจ ไว้ให้ถูกต้องและชัดเจนสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)