Bank Guarantee Advice

ในการทำสัญญานั้น จะมีการวางหลักประกันสัญญา ผู้ค้าที่บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ตกลงเช่า/ ซื้อ / จ้างด้วย จะต้องนำเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือพันธบัตร รัฐบาลไทยมาเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสาร สนองจ้าง / ใบสั่งซื้อแล้ว หากผู้ให้เช่า/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา และพิจารณาผู้เสนอราคารายอื่น


ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด อันเป็นเหตุให้บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับความเสียหาย บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ ริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน

ประเภทของหลักประกันสัญญา
ในกรณีที่ผู้ค้าต้องวางหลักประกันสัญญา ผู้ค้าจะต้องยื่นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เงินสด/แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
2. หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย
3. พันธบัตรรัฐบาลไทย

การขอคืนหลักประกันสัญญา
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จะคืนให้เมื่อผู้ค้า พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานั้นแล้ว ผู้ค้าที่มีความประสงค์ขอคืนหลักประกัน ให้ผู้ค้าติดต่อขอคืนได้ที่หน่วยงานผู้ใช้ (หน่วยงานซึ่งเป็น เจ้าของเรื่องเช่า/ ซื้อ / จ้าง)


แบบฟอร์มหลักประกันสัญญา
ในกรณีที่ผู้ค้าวางหลักประกันสัญญาในรูปแบบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ผู้ค้าจะต้องใช้ข้อความ ในหนังสือค้ำประกันตามแบบฟอร์มของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เท่านั้น